he is wearing his muFINN shirt

he is wearing his muFINN shirt